I Ogólnopolskie Forum Służby BHP - Podsumowanie

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP ”Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy” zgromadziło ok. 200 uczestników, z czego ponad 80 osób to członkowie OSPSBHP. Celem, jaki przyświecał Forum, zorganizowanym przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym, było zainicjowanie dyskusji na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań. Jak powiedziała Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP – w obecnych czasach przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym wymaga już nie tylko  rozumienia procesów obserwowanych na rynku pracy, ale także możliwości przewidywania kierunku dalszych zmian.

Otwarcia sesji inauguracyjnej w imieniu Prezydium Rady Ochrony Pracy dokonał Zbigniew Janowski, wiceprzewodniczący Prezydium, przewodniczący ZZ Budowlani. W sesji inauguracyjnej o nowych trendach w zakresie bezpieczeństwa człowieka w pracy mówiła prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB. Według tych trendów wpływ na bezpieczeństwo pracy w najbliższej przyszłości będą miały m.in. postępująca robotyzacja, stres w środowisku pracy, a także stosowanie sztucznych farmakologicznych środków zwiększających wydajność pracowników, podnoszących ich koncentrację. Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, mówiąc o bezpieczeństwie dziś i jutro wskazywał na zagrożenia w obszarze nowoczesnych technologii. W swojej wypowiedzi wskazywał na konieczność współpracy ze światem nauki w zakresie oceny zagrożeń podczas stosowania nowych technologii i materiałów w produkcji. Bezpieczeństwo w obliczu zmian technologicznych to także ataki cyberprzestępców na systemy sterowania, jak zauważył Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Ataki takie mogą być przyczyną wielkich awarii i katastrof.

W drugiej części Forum eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa pracy podjęli dyskusję w panelach tematycznych. Moderatorem dyskusji był Michał Olszański, redaktor programu radiowego oraz telewizyjnego.

Tematy, nad którymi dyskutowali paneliści, to nowy wymiar pracy – pracownicy mobilni,
turkusowe przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo pracy i społeczna odpowiedzialność biznesu, bezpieczeństwo pracy w epoce przemysłu 4.0 w panelu „Perspektywy rozwoju i zmian w zakresie bezpieczeństwa pracy”. W panelu „Samorząd zawodowy służby bhp” omawiano cele i zadania samorządu zawodowego służby bhp, jego utworzenie, korzyści dla środowiska. Następnie dyskutowano nad źródłami innowacyjnych pomysłów, w tym pobudzanie innowacyjności pracowników, innowacje społeczne oraz innowacyjne środki ochrony indywidualnej w panelu „Innowacyjność w bezpieczeństwie pracy”. W panelu „Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy” rozmawiano o zarządzaniu podwykonawcami, resilientnych przedsiębiorstwach, bezpieczeństwie behawioralnym, dysfunkcjach w systemach zarządzania bhp. Ostatni panel „Pracownik XXI wieku. Zmieniający się rynek pracy” to tematy: zatrudnianie pracowników czasowych, problem pokolenia Y, zatrudnianie pracowników 50+, zatrudnianie cudzoziemców, zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością.

W drugim dniu I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP w sesji podsumowującej Beata Froń, Naczelnik Wydziału Dofinansowania w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS przedstawiła statystykę przedsiębiorców korzystających z pomocy w zakresie dofinansowania projektów poprawy warunków pracy, a także mówiła o nowych perspektywach dalszej pomocy. O współpracy europejskich specjalistów bhp i certyfikacji kompetencji służby bhp EurOSHM mówił Claudio Munfortii, Prezes Komitetu Certyfikacji ENSHPO. Również o zasadach certyfikacji kompetencji służby bhp na przykładzie działań programu AEPSAL w Europie mówiła Mireya Rifà Fabregat, członek Zarządu ENSHPO. Zarówno wystąpienie Claudio Munfortii jak i Mireya Rifà Fabregat wzbudziło duże zainteresowanie uczestników Forum. W podsumowaniu I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, Elżbieta Bożejewicz zaprezentowała nowe projekty, które będą wspierać rozwój i karierę członków OSPSBHP. Szczegóły współpracy z Gi Group w zakresie utworzenia platformy kształcenia i karier dla członków OSPSBHP przedstawiła Monika Wieczorek, koordynator projektu. Przedstawiciele ZG OSPSBHP oraz Gi Group podpisali stosowne porozumienie, którego I etap zostanie wdrożony od stycznia 2018 roku. Drugim nowym projektem, w zakresie którego ZG OSPSBHP podejmuje współpracę, to udział w działaniach Fundacji Kultura Bezpieczeństwo. O celach Fundacji mówiła Justyna Wachnicka, prezes Fundacji.

Podczas trwania obrad I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP można było uzyskać fachową poradę przy stoiskach eksperckich PIP, ZUS, CIOP-PIB, UDT, Ejendals AB, Iturri Group, Faraone, Du Point, Pikamed, Gi Group, Filter Service.

Patronatu honorowego udzieliły Rada Ochrony Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP zostało objęte patronatem medialnym przez Atest - Ochrona Pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Przyjaciel przy Pracy, Promotor, Inspektor, Bezpieczny Magazyn.

Wnioski z dyskusji podczas paneli tematycznych oraz opinie uczestników są dostępne na stronie www.forum.ospsbhp.pl

Serdeczne podziękowania składamy naszym Partnerom za wsparcie merytoryczne i finansowe, panelistom za wysoki poziom dyskusji w panelach tematycznych, uczestnikom za udział w I Ogólnopolskim Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”.

Dziękujemy za pozytywne opinie skierowane do organizatorów Forum.

 

 

Elżbieta Bożejewicz
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP   

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

 

Copyright © OSPSBHP 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.