I Ogólnopolskie Forum Służby BHP - Podsumowanie

PROGRAM

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”
Prowadzenie konferencji: red. Michał Olszański

DZIEŃ 1 - 4 października 2017 r.

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie Forum - Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPSBHP

9.15-11.00 Sesja inauguracyjna

Czy czeka nas rewolucja w podejściu do bezpieczeństwa pracy? Rola i misja Rady Ochrony Pracy
- poseł Janusz Śniadek, przewodniczący ROP
 
Nowe trendy w zakresie bezpieczeństwa człowieka w pracy
- prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB
 
Bezpieczeństwo dziś i jutro. Zagrożenia w obszarze nowoczesnych technologii
- Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy
 
Bezpieczeństwo w obliczu zmian technologicznych 
- Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
 
Wspieranie pracodawców w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
- Zbigniew W. Żurek, Wiceprezes Business Centre Club

11.00-11.30 Przerwa kawowa

P A N E L E   T E M A T Y C Z N E  

Prowadzenie paneli: red. Michał Olszański

11.30-13.35 – MODUŁ I

11.30-12.30 Panel 1 - Perspektywy rozwoju I zmian w zakresie bezpieczeństwa pracy

Nowy wymiar pracy – pracownicy mobilni
Turkusowe przedsiębiorstwa
Bezpieczeństwo pracy i społeczna odpowiedzialność biznesu
Bezpieczeństwo pracy w epoce przemysłu 4.0

Paneliści: 
1. Radosław Mleczko – autor analiz i prognoz społecznych, menedżer kultury, w latach 2008 – 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
2. Paweł Łukasiak – Prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, interesuje się aktywizacją społeczności lokalnych i wirtualnych, tworzeniem marek społecznych, fundraisingiem i marketingiem społecznie zaangażowanym
3. Marek Benio – prawnik, doktor nauk ekonomicznych związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, ekspert w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy
4. Barbara Ciesielska – Kierownik Działu BHP, Polimex-Energetyka S.A.
5. Maria Żmidzińska – Dyrektor Działu bhp Trakcja PRKiL S.A., związana z firmą od 1997 r., w 70-letniej historii firmy pierwsza kobieta szefująca służbie bhp 

12.35-13.35 Panel 2 - Samorząd zawodowy służby bhp

Cele i zadania samorządu zawodowego służby bhp
Utworzenie samorządu zawodowego służby bhp – korzyści dla środowiska

Paneliści: 
1. Józef Witczak, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP, prezes zarządu oddziału w Radomiu
2. Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP, prezes zarządu oddziału w Gdańsku
3. Waldemar Dudek, członek Zarządu Głównego OSPSBHP, prezes zarządu oddziału w Krakowie
4. Tadeusz Sułkowski, prezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy
5. dr Paweł Antkowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
6. Janusz Rożnowski - ITURRI Group

13.35-14.30 Lunch

14.30-17.10 – MODUŁ II

14.30-15.30 Panel 3 - Innowacyjność w bezpieczeństwie pracy

Źródła innowacyjnych pomysłów, w tym pobudzanie innowacyjności pracowników
Innowacje społeczne
Innowacyjne środki ochrony indywidualnej

Paneliści: 
1. Katarzyna Majchrzycka, Kierownik Zakładu CIOP-PIB w Łodzi
2. Grzegorz Szałas – Członek ZG OSPSBHP
3. Paweł Gumoś – Kierownik Działu BHP w Grupie LOTOS SA
4. Paweł Mońka – Dyrektor Działu BHP w GAZ-SYSTEM S.A.
5. Andrzej Wieder – EJENDALS AB

15.35-16.35 Panel 4 - Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy

Zarządzanie podwykonawcami
Resilientne przedsiębiorstwa
Bezpieczeństwo behawioralne
Dysfunkcje w systemach zarządzania bhp

Paneliści: 
1. Małgorzata Pęciłło-Pacek – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy – CIOP-PIB
2. Zbigniew Stępień – Kierownik bhp, PKN ORLEN S.A.
3. Tomasz Skibiński – Dyrektor bhp, CEMEX Polska Sp. z o.o.
4. Sebastian Lewiński – Kierownik Działu BHP w Warbud SA, członek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
5. Paweł Szczepański – Prezes Zarządu QRS Consulting sp. z o.o., wiceprezes zarządu oddziału OSPSBHP w Krakowie

16.40-17.40 Panel 5 - Pracownik XXI wieku. Zmieniający się rynek pracy

Zatrudnianie pracowników czasowych
Problem pokolenia Y
Zatrudnianie pracowników 50+
Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością

Paneliści: 
1. Maria Widerszal-Bazyl – Kierownik Pracowni Psychologii Społecznej - CIOP-PIB
2. Rafał Peta - Kierownik ds. BHP POLPHARMA SA
3. Jarosław Leśniewski - Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP
4. Piotr Pawłowski - Prezes Fundacji Integracja
5. Myroslava Keryk - Centrum Pomocy Cudzoziemcom, Prezes Fundacji „Nasz Wybór”

19.30 Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2 - 5 października 2017 r.

10.00-10.15 Powitanie uczestników i rozpoczęcie II dnia Forum - Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPSBHP

10.15-11.00 Podsumowanie paneli tematycznych i wnioski – Andrzej Nowak, wiceprezes ZG OSPSBHP

11.00-11.40 Przerwa kawowa

11.40-14.00 Sesja podsumowująca

Udział ZUS w poprawie warunków pracy
- Beata Froń, Naczelnik Wydziału Dofinansowania w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS
 
Współpraca europejskich specjalistów bhp i certyfikacja kompetencji służby bhp EurOSHM
- Claudio Munfortii, Prezes Komitetu Certyfikacji ENSHPO
 
Działania programu AEPSAL w Europie
- Mireya Rifà Fabregat, członek Zarządu ENSHPO
 
Strategia Komisji Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa pracy
- Anna Banczyk, Asystent Polityczny Dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – perspektywy na przyszłość
- Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPSBHP
 

14.00 Podsumowanie i zakończenie Forum - Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPSBHP

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

 

Copyright © OSPSBHP 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.